Mikrosistemske i nanosistemske tehnologije u CMT

 • Dizajn i izrada fotolitografskih maski
 • Fotolitografija
 • Oksidacija (formiranje maskirajućeg sloja za difuziju)
 • Difuzija (formiranje piezootpornika)
 • Deponovanje provodnog sloja (Al metalizacija)
 • Nagrizanje Si i formiranje membrane (zapreminsko mikromašinstvo)
 • Sečenje Si pločice na čipove
 • Montaža čipova na kućište
 • Karakterizacija senzora

 

Metode karakterizacije u CMT

 • Mikroskopija atomskih sila (Atomic force microscopy)
 • Infracrvena spektrofotometrija (FTIR spektrometar, FTIR mikroskop)
 • Spektrofotometrija u UV i vidlјivom spektru
 • Merenja u klima komorama
 • Profilometrija (do deblјine 1 nm)
 • Kalibracija transmitera apsolutnog i relativnog pritiska, diferencije pritiska, nivoa i temperature (sertifikovana laboratorija za Ex-proof naprave)
 • Merenja na simulatoru apsolutno crnog tela
 • Karakterizacija fotodetektora (osetlјivost, detektivnost, šum)
 • Merenje brzine odziva
 • Burn-in testovi poluprovodničkih komponenti
 • Kapacitivno-naponska merenja
 • Serijsko testiranje čipova (automatski prober)
 • Fotoakustička karakterizacija